لیست کتاب با موضوع تصوف و عرفان

به منظور آشنایی بیشتر شما با منابع و مآخذ و کتبی که در مورد تصوف و عرفان و معرفی مشایخ و عرفا نگاشته شده است ، نام ۱۱۰ کتاب قابل توجه در این زمینه را در اینجا آوردم. امید است که در ارتقاء اطلاعات شما مفید و مؤثر واقع گردد.

به منظور آشنایی بیشتر شما با منابع و مآخذ و کتبی که در مورد تصوف و عرفان و معرفی مشایخ و عرفا نگاشته شده است ، نام ۱۱۰ کتاب قابل توجه در این زمینه را در اینجا آوردم. امید است که در ارتقاء اطلاعات شما مفید و مؤثر واقع گردد.

۱ – اصول عشره ، شیخ نجم الدین کبری با حواشی ملا عبدالغفور لاری

۲ – تذکره الاولیاء ، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

۳ – اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید ، محمد بن منور

۴ – نفحات الانس ، شیخ نورالدین عبدالرحمن جامی

۵ – لمعات ، شیخ فخرالدین عراقی

۶ – سوانح ، شیخ احمد غزالی

۷ – کشف المحجوب ، جلابی هجویری

۸ – طرائق الحقایق ، محمد معصوم شیرازی (معصوم علیشاه)

۹ – مناجاتهای خواجه عبدالله انصاری

۱۰ – غزالی نامه ، جلال الدین همایی

۱۱ – از دفتر روشنایی (شرح حال بایزید بسطامی) ، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

۱۲ – نوشته بر دریا (شرح حال شیخ ابوالحسن خرقانی) ، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

۱۳ – چشیدن طعم وقت (شرح حال شیخ ابوسعید ابوالخیر) ، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

۱۴ – مقدمه ای بر مبانی تصوف و عرفان ، دکتر ضیاء الدین سجادی

۱۵ – سعدی و سهروردی ، بدیع الزمان فروزانفر

۱۶ – زندگانی حسین منصور حلاج ، لویی ماسینیون ترجمه دکتر روان فرهادی

۱۷ – عوارف المعارف ، شیخ شهاب الدین سهروردی

۱۸ – تاریخ عرفان و عارفان ایرانی ، عبدالرفیع حقیقت

۱۹ – شبلی ، محمد کاظم وایقانی

۲۰ – بایزید ، محمد کاظم وایقانی

۲۱ – مقامات ژنده پیل ، در احوال شیخ احمد جام

۲۲ – شرح شطحیات ، شیخ روزبهان بقلی شیرازی

۲۳ – یک حرف صوفیانه ، عابدی

۲۴ – ارزش میراث صوفیه ، دکتر عبدالحسین زرین کوب

۲۵ – نابغه علم و عرفان در قرن چهاردهم سلطان علی شاه گنابادی

۲۶ – سیر و سلوک ، بانو امین

۲۷ – سیر و سلوک ، آقا محمد بیدآبادی

۲۸ – التعرف لمذهب التصوف ، ابوبکر ابراهیم بخاری کلابادی

۲۹ – حلیه الاولیاء ، حافظ ابونعیم اصفهانی

۳۰ – مصباح الهدایه ، عزالدین محمود کاشانی

۳۱ – رساله قشیریه ، شیخ ابوالقاسم قشیری

۳۲ – اللمع ، ابونصر سراج طوسی

۳۳ – طبقات الصوفیه ، خواجه عبدالله انصاری

۳۴ – فردوس المرشدیه ، مقامات شیخ ابواسحاق کازرونی

۳۵ – فتوحات مکیه ، محی الدین عربی

۳۶ – قوت القلوب ، ابوطالب مکی

۳۷ – فرار از مدرسه ، عبدالحسین زرین کوب

۳۸ – شرح احوال و نقد و تحلیل آثار منظوم و منثور شیخ احمد جام

۳۹ – رساله سمرقندیه ، انس التائبین ، مفتاح النجات ، بحار الحقیقه ، کنوز الحکمه ، روضه المذنبین ، سراج السائرین ،‌ دیوان اشعار از شیخ احمد جام

۴۰ – تاریخ الحکما ، شهرزوری

۴۱ – مقامات العارفین ، خواجه نصیر طوسی

۴۲ – احوال و آثار عین القضات همدانی ، رحیم فرمنش

۴۳ – نادره ایام حکیم عمر خیام ، اسماعیل یکانی

۴۴ – تاریخ تصوف در کردستان ، محمود رئوف توکلی

۴۵ – کنزالحکمه ، ترجمه ضیاءالدین دری

۴۶ – زندگی و آثار شیخ روزبهان بقلی شیرازی ، لویی ماسینیون

۴۷ – عبهرالعاشقین ، روزبهان بقلی

۴۸ – تحفه العرفان شرح احوال و تحلیل آثار عطار ، بدیع الزمان فروزانفر

۴۹ – پنج گنج ، عماد فقیه کرمانی

۵۰ – مناقب اوحد الدین کرمانی ، تصحیح بدیع الزمان فروزانفر

۵۱ – تحقیق در احوال و زندگی مولانا ، بدیع الزمان فروزانفر

۵۲ – دره التاج یعزه الدیباج ، شیخ قطب الدین شیرازی

۵۳ – معارف ، بهاء ولد

۵۴ – ظفرنامه ، شرف الدین علی یزدی

۵۵ – تاریخ تصوف در اسلام ، قاسم غنی

۵۶ – ریاض العارفین ، رضاقلیخان هدایت

۵۷ – حق الیقین فی معرفه رب العالمین ، شیخ محمود شبستری

۵۸ – تاریخ حبیب السیر ، خواند میر

۵۹ – مرآت المحققین ، شیخ محمود شبستری

۶۰ – کنزالحقایق ، پهلوان محمود قتالی خوارزمی پوریای ولی

۶۱ – قوس زندگی حلاج ، لویی ماسینیون ترجمه عبدالغفور روان فرهادی

۶۲ – مصباح الهدایه ، عزالدین محمود کاشانی تصحیح استاد همایی

۶۳ – نفحات الانس ، نورالدین عبدالرحمان جامی

۶۴ – مقامات جامی ،‌ عبدالواسع نظامی باخرزی

۶۵ – ینبوع الاسرار فی نصائح الابرار ، کمال الدین حسین خوارزمی

۶۶ – نعمت اللهیه در ایران ، نعمت اللهی

۶۷ – تاریخ انشعابات اخیر سلسله نعمت اللهی در ایران ، محمود صدوقی (سها)

۶۸ – مولوی نامه ، جلال الدین همایی

۶۹ – ذره و خورشید ، دکتر داریوش صبور

۷۰ – پله پله تا ملاقات خدا ، دکتر عبدالحسین زرین کوب

۷۱ – مناقب العارفین ، شمس الدین احمد افلاکی

۷۲ – مصنفات بابا افضل کاشانی

۷۳ – مرصاد العباد ، نجم الدین رازی

۷۴ – مذهب حلاج ، روژه آرنالد ترجمه عبدالحسین میکده

۷۵ – مجموعه رسایل خواجه عبدالله انصاری ، تصحیح محمد شیروانی

۷۶ – مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق ، تصحیح سید حسین نصر

۷۷ – کوی سرخاب تبریز و مقبره الشعراء ، دکتر ضیاءالدین سجادی

۷۸ – مجالس المومنین ، قاضی نورالله شوشتری

۷۹ – لوامع ، جامی

۸۰ – کیمیای سعادت ، امام محمد غزالی

۸۱ – کلیات شاه قاسم انوار ، تصحیح سعید نفیسی

۸۲ – شیخ زاهد گیلانی ، سعید نفیسی

۸۳ – کلیات شیخ فخرالدین عراقی ، تصحیح سعید نفیسی

۸۴ – انسان کامل ، عزیزالدین نسفی

۸۵ – کشف الحقایق ، عزیزالدین نسفی

۸۶ – قدسیه ، محمد پارسا ، تصحیح ملک محمد اقبال

۸۷ – فرقه اسماعیلیه ، هاجسن ، ترجمه فریدون بدره ای

۸۸ – زبده الحقایق ، عین القضات همدانی

۸۹ – حلیه الاولیاء ، حافظ ابونعیم اصفهانی

۹۰ – التصفیه فی احوال متصوفه (صوفی نامه) ، قطب الدین منصور بن اردشیر عبادی ، تصحیح غلامحسین یوسفی

۹۱ – رساله قشیریه ، شیخ ابوالقاسم قشیری ، ترجمه ابوعلی عثمانی

۹۲ – اوراد الاحباب و فصوص الآداب ، ابوالمفاخر یحیی باخرزی

۹۳ – آثار فارسی احمد غزالی ، به اهتمام احمد مجاهد

۹۴ – احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی ، به اهتمام مجتبی مینوی

۹۵ – اشعه المعات ، جامی

۹۶ – فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی ، دکتر سید جعفر سجادی

۹۷ – قلندریه در تاریخ ، دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

۹۸ – ذهبیه ، دکتر اسدالله خاوری

۹۹- زندگی و آثار شاه نعمت الله ولی ، دکتر جواد نوربخش

۱۰۰ – شرح احوال آقا محمد بیدآبادی ،‌ دکتر علی کرباسی زاده اصفهانی

۱۰۱ – نشان از بی نشانها ، علی مقدادی اصفهانی

۱۰۲ – گلشن راز ، شیخ محمود شبستری

۱۰۳ – بستان السیاحه ، حاج زین العابدین شیروانی (مست علی شاه)

۱۰۴ – حدائق السیاحه ، حاج زین العابدین شیروانی (مست علی شاه)

۱۰۵ – شرح جامع مثنوی معنوی ، کریم زمانی

۱۰۶ – گنجینه الاسرار ، عمان سامانی

۱۰۷ – آثار درویش محمد طبسی

۱۰۸ – شرح گلشن راز ، شیخ محمد لاهیجی

۱۰۹ – شرح احوال و آثار مولانا جلال الدین بلخی ، بدیع الزمان فروزانفر

۱۱۰ – شرح فصوص الحکم محی الدین عربی ، بابا رکن الدین عبدالله بیضاوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *